muve swap

muve swap
 
 
 
 
 
Zła nazwa użytkownika lub hasło!
 
  zapamiętaj mnie
 
nie pamiętam hasła Zaloguj Nie mam jeszcze konta
 
 

Regulamin

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MUVE.PL, WWW.SKLEP.MUVE.PL ORAZ WWW.SWAP.MUVE.PL
 

1.    Informacje ogólne

 

1. Serwisy www.muve.pl,  www.sklep.muve.pl oraz serwis www.swap.muve.pl, zwane dalej „Serwisami”, są serwisami internetowymi dostępnymi dla użytkowników w ramach sklepu internetowego sklep.muve.pl, zwanego dalej „Sklepem”, prowadzonego przez MUVE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02 - 234) przy ul. Działkowej nr 37, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, zwaną dalej „MUVE S.A.", pod adresem internetowym http://sklep.muve.pl

 

2. Właścicielem oraz administratorem Serwisów jest MUVE S.A.

 

3. Serwisy prowadzone są w formie platformy handlowej „on - line" o charakterze otwartym dla zainteresowanych użytkowników.

 

4. Użytkownikiem Serwisów jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisach, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisach osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

5. Kontem jest prowadzone dla użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane użytkownika. Kluczem zabezpieczającym (kodem) jest unikalny klucz przypisany do produktów, niezbędny do ich użytkowania. Klucz zabezpieczający (kod) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, nr 1225). Kartą produktu jest karta dołączona do danego produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania odnośnie sprzętu, przy wykorzystaniu którego następuje użytkowanie produktu. 

 

6. Konto, o którym mowa w pkt 5 jest wspólne dla Serwisów i obejmuje dane użytkownika wspólne dla Serwisów.

 

7. Rejestrując się i zakładając konto w serwisie www.muve.pl lub na jednej ze stron internetowych: www.swap.muve.pl, www.sklep.muve.pl, użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się w ramach całego serwisu www.muve.pl i korzystania z całego serwisu www.muve.pl, w tym również z podlegających pod serwis www.muve.pl stron internetowych.

 

8. W przypadku dokonania przez użytkownika zmian danych zawartych w koncie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zmiana dokonana w ramach strony internetowej www.muve.pl lub podlegającej jej strony internetowej, obejmuje dane użytkownika zawarte w całym serwisie www.muve.pl, w tym na stronach internetowych podlegających pod ten serwis.

 

9. W przypadku zalogowania się przez użytkownika na jakiejkolwiek stronie internetowej podlegającej pod serwis www.muve.pl, w tym na stronach internetowych www.swap.muve.pl i www.sklep.muve.pl., użytkownik może w ramach jednej sesji logowania korzystać ze wszystkich stron podlegających pod serwis www.muve.pl.

 

10. Korzystanie z usług świadczonych przez MUVE S.A. za pośrednictwem Sklepu oznacza    uprzednią akceptację niniejszego regulaminu.

 

11. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

12. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych.

 

2.     Zamówienia
 

1.   Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.muve.pl przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

 

2.    Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.

 

3.    Sklep realizuje tylko zamówienia detaliczne użytkowników.

 

4.   Po złożeniu zamówienia należy je potwierdzić poprzez link zawarty w mailu, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez użytkownika adres email), lub w zakładce „Moje Konto” na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną potwierdzone w terminie 14 dni od ich daty złożenia, zostaną automatycznie anulowane.

 

5.    Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 44 dni (jeśli w zamówieniu znajduje się produkt z dostępnością „preorder”) lub 14 dni (jeśli produkty opisane są jakąkolwiek inną dostępnością) od daty złożenia zamówienia.

6.    Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia lub w terminie 14/44 dni od dnia złożenia zamówienia (okres 44 dni w przypadku zamówienia zawierającego produkt o statusie dostępności „preorder” i 14 dni w przypadku produktów opisanych każdym innym statusem dostępności) poprzez opcję „zapłać teraz” widoczną na koncie użytkownika po zalogowaniu w dziale „historia zakupów”). Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.

7.   Informacja o dostępności towaru widnieje na karcie produktu. W przypadku zamówień przedpremierowych na karcie produktu podana jest przewidywana data dostępności (premiery) produktu.

 

8.    MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z mailowym potwierdzeniem zamówienia, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta mailowego użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.

 

9.    Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. MUVE S.A. dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.

 

10.  Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia płatne przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) będą realizowane natychmiast po potwierdzeniu przez użytkownika danego zamówienia. Zamówienia płatne przelewem będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

 

11. Orientacyjny termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to orientacyjny czas, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera produkt, którego premiera jeszcze nie nastąpiła (status: wysyłka po premierze), wówczas wysyłka produktów (wszystkich zamówionych produktów) następuje w momencie premiery tego produktu. W przypadku złożenia przez użytkownika osobnych zamówień, każde z nich będzie realizowane oddzielnie.

 

12. Realizacja zamówienia następuje jedynie jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane.  

 

3.    Dane Osobowe, cookies
 

1.    Rejestracja w sklepie internetowym www.muve.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE S.A. w ramach Serwisów, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których MUVE S.A. świadczy usługi w ramach Serwisów.

 

2.    Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02  - 234) przy ul. Działkowej 37, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, NIP: 522-300-13-12, REGON: 146396424. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym www.muve.pl., jak również w celu korzystania przez użytkowników z Serwisów.

 

3.    Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

4.    Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania.

 

5.    Dane osobowe użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Serwisów.

 

6.    Dane osobowe użytkowników  dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane, za zgodą użytkowników, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 

7.    Korzystając z Serwisów użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: http://muve.pl/informacje-o-cookies).

 

8.    MUVE S.A. uprawniona jest do przesyłania na adres e - mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej, na której dostępne są Serwisy.
 

4.    Ceny produktów

 

1.    Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych  (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 02.10.2013 wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od produktu stanowiącego przedmiot transakcji).

 

2.    Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

3.        Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.muve.pl. Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.

 

5.     Formy Płatności

Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru dwóch rodzajów płatności:

 

  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
  • Płatność przelewem lub kartą kredytową (wysyłka bezpobraniowa).

 

6.     Wysyłka

 

1.    Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

2.    MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek powstałe z przyczyn niezależnych od MUVE S.A., w tym  leżących po stronie firm przewozowych.

 

3.    Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.

 

4.    Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

5.    Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności:

 

  • Przesyłka kurierska bezpobraniowa (płatność przelewem lub kartą kredytową) ‑ 0 złotych,
  • Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze) ‑ 15,99 złotych, 


 

6.    Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

 

7.    W przypadku zamówienia opłaconego z góry, o którym mowa w pkt 6.5 i nie odebraniu przesyłki użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.  
 

 

7.     Reklamacje i Zwroty
 

1.    W przypadku produktów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie produkt zostanie wymieniony na nowy po uprzednim kontakcie użytkownika z Działem Obsługi Klienta Sklepu, pod adresem serwis@muve.pl.

 

2.    W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowania nas o zaistniałym fakcie mailowo na adres serwis@muve.pl. Sugerujemy sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych  przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika.

 

3.    W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu Sklep prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym reklamacje@muve.pl, oraz podanie następujących informacji:

 

  • Imię i nazwisko,
  • Numer zamówienia,
  • Nazwa produktu, który był zamówiony wraz z platformą (np. PC, PS3),
  • Nazwa produktu, który Państwo otrzymali wraz z platformą (np. Xbox 360, Blu-Ray).

 

4.    MUVE S.A. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże  pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu. Roszczenia związane z ww. różnicami nie będą stanowić uzasadnionej podstawy do uwzględnienia reklamacji.   

 

5.    Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 10 dni licząc od dnia wydania produktu użytkownikowi.

                

6.    W związku z regulacją art. 10 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, nr 1225), odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez użytkownika klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

 

8.    Dystrybucja Cyfrowa Gier
 

1.    Sklep oferuje gry do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.    Zakupu produktów w formie DIGITAL można dokonać tylko z komputera z terytorium Polski.

 

3.    Produkty cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Polski.

      

4.    Do pobrania zakupionej gry wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania o nazwie Muve Downloader, udostępnianego przez muve.pl.

 

5.    Sklep gwarantuje, że zarówno Muve Downloader, jak i oferowane gry są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.

 

6.    Zamówienia składane na gry oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową.

 

7.    Płatności związane z zakupem gier oferowanych drogą elektroniczną obsługuje firma PAYU (dawniej: Płatności.pl) lub PayPal, w zależności od wyboru użytkownika.

 

8.    Gry oferowane drogą elektroniczną mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do użytkownika  drogą mailową wraz z linkiem umożliwiającym pobranie gry.

 

9.    W zakładce Moje Konto istnieje możliwość sprawdzenia listy pobranych gier, jak również  wymaganych kluczy. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.

 

10. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej gry, w przypadku kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu gry nie będą spełnione.

 

11. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, takich jak Steam, wymaganych do zainstalowania gry.

 

12. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego programu, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej na stronie internetowej www.muve.pl. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie z niniejszego oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

 

9.     Dystrybucja cyfrowa książek (ebooki i audiobooki)

 

1.    Sklep oferuje książki w formie ebooków i audiobooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.    Książki oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach:

 

.pdf – pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach. Gorzej sprawdzają się na mniejszych urządzeniach, jeżeli będzie potrzeba powiększenia tekstu.

.epub - ze względu na swoją strukturę oraz wygodę czytania epub jest obecnie najpopularniejszym formatem ebooków na świecie.

.mobi – format przeznaczony na czytniki Kindle

.mp3 (audiobooki) - audiobooki możesz odczytać na dowolnym urządzeniu, które odtwarza pliki mp3 (mp3/mp4 player, tablet, notebook, komputer PC).

 

3.    Na kartach produktu  widoczne są formaty, w jakich dostępna jest dana książka. Na karcie produktu można wybrać również format, których chcemy pobrać. Zakupiona książka, jak i inne dostępne jej formaty umieszczone są w zakładce Moja Biblioteka (patrz punkt 4). Link do pobrania książki udostępniony będzie także w mailu potwierdzającym realizację zamówienia.

 

4.    Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach (np. epub i pdf), wówczas zakup książki w jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach, z wyłączeniem formatu audio. Inne formaty można pobrać w zakładce Moja Biblioteka.

 

5.    Sklep muve.pl gwarantuje, że oferowane produkty są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.

 

6.    Zamówienia składane na książki cyfrowe oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry - przelewem lub kartą kredytową.

 

7.    Płatności związane z zakupem książek oferowanych drogą elektroniczną obsługuje firma PAYU lub PayPal, w zależności od wyboru użytkownika.

 

8.    W zakładce Moje Konto/Moja Biblioteka istnieje możliwość sprawdzenia listy pobranych książek. Klient ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.

 

9.    Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

 

10.   Serwis Techniczny
 

1.    Sklep udziela pomocy technicznej dla wszystkich tytułów wydanych przez Cenega Poland sp. z o.o. Problemy techniczne można zgłaszać pod numerem telefonu 22 5742574 lub pod adresem mailowym serwis@cenega.com.
UWAGA: Prosimy o dokładne objaśnienie istniejącego problemu oraz - w miarę możliwości - dokładny opis konfiguracji sprzętowej komputera użytkownika. Dzwoniąc lub pisząc e-maila prosimy o:

 

Podanie tytułu gry,
Podanie konfiguracji komputera (karta graficzna, procesor, ilość pamięci RAM),
Sprawdzenie czy nie ma odpowiedzi na stronie www.cenega.pl w dziale "pomoc" (ewentualnie patch, dodatek).

 

2.    Sklep nie jest kompetentny do udzielania porad technicznych w kwestii tytułów wydawanych przez innych dystrybutorów. W przypadku zapytania, które dotyczy tytułu niewydanego przez Cenega Poland sp. z o.o., prosimy o bezpośredni kontakt z działem pomocy technicznej dystrybutora. Kontakt powinien być podany na pudełku lub w instrukcji obsługi.

 

11.  Postanowienia dotyczące serwisu www.swap.muve.pl

 

A. Przedmiot transakcji

 

1.  Celem serwisu www.swap.muve.pl jest umożliwienie użytkownikom przeprowadzania pomiędzy sobą transakcji polegających na:

 

a. odpłatnym lub nieodpłatnym (wymiana pomiędzy użytkownikami) udzielaniu praw do korzystania z produktów programowych, do których prawa zostały nabyte uprzednio od innych podmiotów oraz odpłatnym lub nieodpłatnym (wymiana pomiędzy użytkownikami) przenoszeniu prawa własności nośników, na których produkty programowe są umieszczone. Produktami programowymi, o których mowa powyżej są w szczególności gry i programy komputerowe, jak również przeznaczone do użytku na konsolach oraz innych urządzeniach. Produktami programowymi nie są produkty, do których prawa udzielane są w drodze dystrybucji cyfrowej.

 

b. odpłatnym lub nieodpłatnym (wymiana pomiędzy użytkownikami) przenoszeniu prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności lecz nie tylko sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu RTV i AGD oraz książek i czasopism. 

 

2. Transakcje, o których mowa w pkt 1 a oraz w pkt 1 b powyżej zwane będą dalej „Transakcjami”. Produkty programowe, do korzystania z których udzielenie prawa stanowi przedmiot Transakcji oraz rzeczy ruchome, których przeniesienie prawa własności stanowi przedmiot Transakcji, o których mowa w pkt 1 a oraz w pkt 1 b zwane będą dalej „Produktami”.

 

3. Przedmiotem Transakcji nie mogą być między innymi następujące Produkty: alkohol, papierosy, produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, substancje psychotropowe i środki odurzające, substancje niebezpieczne, zwierzęta, organy ludzkie lub zwierzęce, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały zawierające treści o charakterze pornograficznym i erotycznym, materiały nawiązujące lub wzywające do nienawiści lub przemocy na jakimkolwiek tle, broń, amunicja, dane osobowe podmiotów innych niż użytkownicy, udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, polisy i produkty ubezpieczeniowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, podrobione towary, które mogą wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia, właściwości i jakości, instrukcje oraz adresy stron internetowych, konta w bezpłatnych serwisach internetowych, konta w programach partnerskich i lojalnościowych, przedmioty związane z udziałem w tzw. piramidach finansowych i innych strukturach tworzonych w oparciu o pozyskiwanie członków, których wpisowe stanowi główne lub wyłączne źródło zysku, systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, dowody rejestracyjne oraz karty pojazdów zbywane bez pojazdów, jak również wszelkie Produkty, na których posiadanie i obrót wymagane są zezwolenia, pozwolenia oraz koncesje. Przedmiotem Transakcji nie mogą być również Produkty naruszające dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej.

 

4. Użytkownicy zobowiązują się nie dokonywać Transakcji, których przedmiotem są Produkty, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia podmiotów trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również Produkty, którymi obrót może być uznany za naruszający zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.  

 

5. Użytkownicy mogą dokonywać Transakcji jedynie wówczas i w takim zakresie, w jakim uprawnienia do ich dokonania przyznane zostały użytkownikom w drodze umów, na podstawie których nabyli prawa do Produktów.   

 

6. W ramach serwisu www.swap.muve.pl udostępnione są wszelkie narzędzia oraz funkcje internetowe służące do wyszukiwania i zamieszczania przez użytkowników ofert zawarcia Transakcji. 

 

7. Użytkownicy nie są uprawnieni do prowadzenia za pośrednictwem serwisu działalności gospodarczej.

 

B.  Rejestracja użytkownika i korzystanie z serwisu www.swap.muve.pl

 

1. Użytkownik przystępujący do korzystania z serwisu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również akceptację regulaminu forum, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie przez użytkownika danych w postaci loginu oraz hasła. Login stanowi adres poczty elektronicznej użytkownika. Adres poczty elektronicznej użytkownika służy do komunikacji pomiędzy nim a MUVE S.A.

 

3. Korzystanie z serwisu jest wolne od opłat, co oznacza, iż MUVE S.A. nie pobiera od użytkowników żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu Transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu.

 

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie, jak również na forum stanowiącym element serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym treści o charakterze obraźliwym mogących naruszyć dobra osobiste użytkowników oraz osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, jak również treści propagujących przemoc lub pornografię.

 

C. Konto użytkownika

 

1. Korzystanie z serwisu możliwe jest jedynie po uprzednim utworzeniu przez użytkownika konta, o którym mowa w pkt 1.5 („Informacje ogólne”) niniejszego regulaminu.

 

2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta.

 

3. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z konta, tj. loginu i hasła. W przypadku wejścia przez osoby trzecie w posiadanie tych danych użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie MUVE S.A. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z konta, w tym za skutki powstałe w wyniku korzystania z konta przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

4. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z konta lub do jego usunięcia. O rezygnacji z konta lub jego usunięciu użytkownik zobowiązany jest poinformować MUVE S.A. w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres pomoc@muve.pl. Rezygnacja lub usunięcie konta możliwe jest jedynie wówczas, gdy wszystkie realizowane przy jego wykorzystaniu Transakcje zostały zakończone, co oznacza w szczególności dokonanie rozliczeń finansowych związanych z Transakcjami. MUVE S.A. uprawniona jest do odmowy usunięcia konta w przypadku, gdy użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub wykorzystując konto umieścił w serwisie treści sprzeczne z przepisami prawa.  

 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub podjęcia przez niego działań sprzecznych z przepisami prawa, MUVE S.A. uprawniona jest do:

 

a. edycji treści umieszczonych przez użytkownika w serwisie,

 

b. usunięcia konta użytkownika, przy czym do usunięcia konta nie może dojść w przypadku, gdy użytkownik nie dokonał na rzecz innego użytkownika zapłaty z tytułu realizowanej za pośrednictwem serwisu Transakcji (jeżeli Transakcja ma charakter odpłatny).

 

6. W przypadku uzyskania przez użytkownika większej liczby negatywnych niż pozytywnych komentarzy, o których mowa w pkt VI. niniejszego Regulaminu, użytkownik może zostać poinformowany przez MUVE S.A. o możliwości usunięcia przez MUVE S.A. jego konta.

 

D. Dane użytkownika

Otrzymywanie powiadomień

 

1. W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych, tj. imienia i nazwiska, a także adresu korespondencyjnego. Ponadto użytkownik uprawniony jest do podania innych danych takich jak numer telefonu, pozostałe adresy e - mailowe, jak również dane pozwalające na identyfikację użytkownika w ramach użytkowanych przez niego programów takich jak Gadu-Gadu i Skype.

 

2. W przypadku zarejestrowania się użytkownika w serwisie www.muve.pl podane przez niego dane, o których mowa w pkt 1, zostają automatycznie przekazane do serwisu www.swap.muve.pl z momentem zalogowania się przez użytkownika w serwisie www.swap.muve.pl, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w dziale „Twój Profil” – zakładka „edycja danych personalnych”.

 

3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez MUVE S.A. dla celów związanych z realizacją Transakcji. Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez MUVE S.A. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności w sposób uniemożliwiający zapoznanie się osób trzecich z tymi danymi.

 

4. Akceptacja przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oznacza, iż użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez MUVE S.A. na adres e - mailowy użytkownika powiadomień o wydarzeniach dotyczących konta użytkownika oraz kont oznaczonych jako „znajomi”. Użytkownik uprawniony jest do edycji sposobu i rodzaju powiadomień w dziale „Twój Profil”.

 

E. Komentarze i treści zamieszczane przez użytkowników

 

1. W ramach serwisu www.swap.muve.pl dla użytkowników udostępniony jest system komentarzy w formie opisowej, celem którego jest umożliwienie użytkownikom wyrażania ich subiektywnych opinii na temat Transakcji realizowanych z udziałem innych użytkowników. Dany komentarz przypisany jest do konkretnego konta i dotyczy konkretnej Transakcji.

 

2. Komentarz może przybrać formę „pozytywny”, „neutralny” lub „negatywny”.

 

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze.

 

4. W ramach serwisu  www.swap.muve.pl dla użytkowników udostępnione jest forum pozwalające na umieszczenie przez nich treści dotyczących Transakcji oraz innych użytkowników, którzy biorą w nich udział.

 

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone w serwisie zgodnie z pkt 4 powyżej.

 

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy lub treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym treści o charakterze obraźliwym mogących naruszyć dobra osobiste użytkowników oraz osób trzecich, jak również wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,   propagujących przemoc i  pornografię.

 

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy lub treści zawierających dane kontaktowe użytkowników inne niż przypisane do ich konta, jak również zawierających adresy stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

 

8. MUVE S.A. uprawniona jest do edytowania i usuwania komentarzy lub treści sprzecznych z postanowieniami niniejszego punktu.

 

F. Transakcje 

 

1. Przedmiot Transakcji wskazany został w pkt 11.1 a oraz 11.1 b niniejszego regulaminu. Zabronione jest dokonywanie Transakcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 


2. W celu umożliwienia dokonywania Transakcji MUVE S.A. zapewnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. MUVE S.A. nie jest stroną transakcji realizowanych przez użytkowników i zawieranych przez nich umów. MUVE S.A. nie gwarantuje, że użytkownicy uprawnieni są do realizacji Transakcji, jak również zawierania i wykonywania umów. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest uprawniony do dokonywania Transakcji jedynie w takim zakresie, jaki wynika z uprawnienia do ich dokonania przyznanego użytkownikowi w drodze umów, na podstawie których nabył prawa do produktów stanowiących przedmiot Transakcji. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z brakiem uprawnień po stronie użytkowników do dokonywania Transakcji, jak również z brakiem po ich stronie zdolności do dokonywania transakcji.   

 

3. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników, jak również następstwa działań podjętych przez podmioty trzecie. W szczególności MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność produktów, jak również prawdziwość i rzetelność informacji wymienianych przez użytkowników.  

 

4. Transakcja rozpoczyna się z momentem dokonania przez użytkownika opisu produktu, który ma stanowić jej przedmiot. W celu dokonania opisu użytkownik zobowiązany jest wypełnić dostępny w serwisie www.swap.muve.pl formularz transakcji. Opis produktu powinien być rzetelny oraz kompletny, a także nie może wprowadzić innych użytkowników w błąd odnośnie właściwości produktu. W treści formularza użytkownik zobowiązany jest wskazać cenę oraz sposób jej zapłaty, jeżeli Transakcja ma charakter odpłatny.

 

5. Po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu przez użytkownika dochodzi do złożenia przez niego oferty zawarcia Transakcji. 

 

6. Z momentem akceptacji oferty, o której mowa w pkt 5 powyżej przez innego użytkownika, dochodzi do zatwierdzenia Transakcji, która uzyskuje status „udany swap”.

 

7. MUVE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji przez użytkowników. MUVE S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za rozliczenia finansowe pomiędzy użytkownikami związane z realizacją lub brakiem realizacji Transakcji, jak również za fakt niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez użytkowników ze zobowiązań wynikających z Transakcji.

 

8. Nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia Transakcji użytkownicy w niej uczestniczący winni nawiązać kontakt w celu realizacji Transakcji, w szczególności w celu przekazania produktów i zapłaty ceny (jeżeli Transakcja ma charakter odpłatny).

 

9. Użytkownik, który złożył ofertę zawarcia Transakcji nie może względem użytkownika, który dokonał akceptacji oferty, wyłączyć lub ograniczyć praw do rękojmi. Rękojmia nie rozciąga się na wady produktu, o których użytkownik dokonujący akceptacji oferty wiedział, w szczególności na wady ujawnione w treści opisu Produktu.

 

10. Transakcje realizowane za pośrednictwem serwisu nie mają postaci licytacji.

 

11. MUVE S.A. uprawniona jest do usunięcia Transakcji sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu lub przepisami prawa.

 

G. Zgłoszenie nieprawidłowości

Reklamacje

 

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu, jak również informacje o naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa winny być zgłaszane przez użytkowników poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres pomoc@muve.pl.  Reklamacje, których przedmiotem są nieprawidłowości w działaniu serwisu winny być zgłaszane przez użytkowników poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres pomoc@muve.pl. Reklamacja powinna zawierać login użytkownika, jak również opis zgłoszonych przez niego zastrzeżeń.

 

2. Reklamacje, o których mowa w pkt  1 winny być rozpatrzone przez MUVE S.A. najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostaje powiadomiony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3. MUVE S.A. nie jest stroną Transakcji realizowanych przez użytkowników. Jednakże MUVE S.A. dołoży wszelkich możliwych starań w celu rozwiązania sporów powstałych pomiędzy użytkownikami w związku z realizacją Transakcji.

 

12. Postanowienia końcowe.
 

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej  http://sklep.muve.pl i http://swap.muve.pl do czasu jego zmiany.

 

2.    Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez MUVE S.A. lub oferty handlowej MUVE S.A, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku MUVE S.A. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

 

3.    Brak akceptacji przez użytkownika zmienionego regulaminu w terminie czternastu dni od dnia otrzymania  przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej oznacza rezygnację użytkownika z korzystania usług świadczonych przez MUVE S.A, która po uprzednim poinformowaniu użytkownika uprawniona jest do usunięcia jego konta.

 

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

5.    Uprzednia rejestracja w sklepie www.muve.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

 

6.    Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@muve.pl.

 

 
 
 
Copyright © 2011 by Cenega Poland Sp. z o.o. All rights reserved.
Kreacja & wdrożenie: agencja interaktywna okinet
anon.
Nick
   

ładowanie
okna chat